معرفی هودهای صنعتی آشپزخانه

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

معرفی هودهای صنعتی آشپزخانه

معرفی هودهای صنعتی آشپزخانه

آشپزخانه های صنعتی که به دلیل داشتن حجم آشپزی زیاد نیازبه هودهای صنعتی می باشد .این شرکت دراین زمینه با استفاده از کاربران مجرب طراحی واجرای نصب هودهای صنعتی به همراه کانال تخلیه هوانیز فعالیت خودرا به اجرا می گذارد.
اصولاًبخاطرمسئله بهداشتی که ضرورت دارد استفاده ازاین هود حتماًمواردی مورداستفاده قرارگیرد
1-  استفاده ازورق استنسل استیل درطرحهای مختلف به سلیقه مشتری
2- استفاده ازفیلترهای چرب گیر که ضرورت فراوانی دارد
3- استفاده ازکانال تخلیه هوا که مکش هوارابه بیرون هدایت می کند
4-  استفاده ازاتصالات هوابندی کانال تخلیه هوا
5-  استفاده ازدستگاه سانترفیوژدراندازه وابعاد مختلف براساس نیازوحجم محل آشپزی

مشاهده سایر محصولات »