طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - کرمانشاه - پروژه 5000 واحدی

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

کرمانشاه - پروژه 5000 واحدی

کرمانشاه - پروژه 5000 واحدی

کرمانشاه - پروژه 5000  واحدی تعاونی مسکن لشکر 81 زرهی توسط تیم فنی شرکت پویا مهر سمند در حال اجرا میباشد.

 

سایر اخبار