طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - شهرستان ساوه

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

شهرستان ساوه

سیستم شوتینگ پروژه 42 واحدی (ساوه جام ) شرکت تعاونی مسکن کسری سازه نظیرتوسط شرکت پویا مهر سمند (تاسیسات فنی پویا ) به انجام رسیده آدرس پروژه  شهرک علوی ساختمان ساوه جام

مشاهده دیگر محصولات