طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر، معرفی شوتینگ زباله، قیمت شوتینگ زباله، راهکار شوتینگ زباله - استان چهار محال بختیاری(شهر کرد)

شوتینگ زباله طراحی و ساخت و اجرای سیستم شوتینگ زباله ، کانال های تهویه هوا صنعتی و کولر

استان چهار محال بختیاری(شهر کرد)

سیستم شوتینگ زباله پروژه 336 واحدی طلوع شرکت تعاونی انبوه سازان شهر کرد توسط تیم فنی پویا مهر سمند (تاسیسات فنی پویا) به انجام رسیده آدرس بلوار آزادی میدان معلم روبه روی خیابان فلسطین

مشاهده دیگر محصولات